دوره مایندفولنس شهریور 1397- یارا
دوره مایندفولنس بهمن 1397- یارا
سوپرویژن دکتر نیما قربانی
دوره مایندفولنس مرداد 1395- سپهر
کلینیک یارا
کلینیک یارا
دوره های ستاره حمیدی
شروع دوره ذهن آگاهی اردیبهشت ماه
ذهن آگاهی کوکان - کلینیک آرامش نوین
دوره ذهن آگاهی اسفند ماه
کلینیک یارا
شروع کارگاه مایندفولنس11 مهر 1398
دوره دل آگاهی با مایندفولنس - شروع 14 آذر98
کارگاه دل آگاهی با مایندفولنس17بهمن 98
مادر به اندازه کافی خوب
خانه فرهنگ شماره 1 شرکت ملی نفت ایران
مادر به اندازه کافی خوب
خانه فرهنگ شماره 2 شرکت ملی نفت ایران