دوره مایندفولنس شهریور 1397- یارا
دوره مایندفولنس بهمن 1397- یارا
سوپرویژن دکتر نیما قربانی
دوره مایندفولنس مرداد 1395- سپهر
کلینیک یارا
کلینیک یارا
دوره های ستاره حمیدی
شروع دوره ذهن آگاهی اردیبهشت ماه
ذهن آگاهی کوکان - کلینیک آرامش نوین
دوره ذهن آگاهی اسفند ماه
کلینیک یارا
شروع کارگاه مایندفولنس11 مهر 1398
دوره دل آگاهی با مایندفولنس - شروع 14 آذر98
کارگاه دل آگاهی با مایندفولنس17بهمن 98
مادر به اندازه کافی خوب
خانه فرهنگ شماره 1 شرکت ملی نفت ایران
مادر به اندازه کافی خوب
خانه فرهنگ شماره 2 شرکت ملی نفت ایران
کارگاه دل آگاهی با مایندفولنس17بهمن 98
دوره مایندفولنس - متمرکز بر وسواس فکری
دوره مایندفولنس پیشرفته دی 1400
وبینار پاتریشیا کاگلین شناسایی و حل تعارضات جنسی با رویکرد istdp
وبینار دکتر نهاله مشتاق
دوره آلن عباس مجموعه وفور 2021
دوره مایندفولنس پیشرفته بهمن 1400
دوره مایندفولنس پیشرفته بهمن 1400
لذت سوپرویژون دکتر نیما قربانی
لذت سوپرویژون دکتر نیما قربانی 1401